Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Miljöbyggnad - klassning av ljudmiljö

Det blir allt vanligare att miljöklassa offentliga byggnader. Akustik och ljud är en utav de parametrar som bedöms vid miljöklassningen och ges betyget guld, silver eller brons. Akustikmiljö utför miljöklassning. Miljöklassning avseende ljud utförs antingen genom underlag baserat på ljudklassning eller bedömning.

Vid miljöklassning baserad på ljudklass utförs ljudmätning av efterklangstid, trafikbuller, installationsbuller, luftljudsisolering och stegljudsnivå. Resultaten ställs i relation till krav i Svensk Standard SS25268:2007 och utifrån de ljudklasser (A, B och C) som resultaten uppfyller tilldelas byggnaden en miljöklass (guld, silver eller brons).

Miljöklassning kan också utföras med en subjektiv värderingsmetod där bedömning görs av de olika ljudparametrarna. Bedömning utförs av en akustiker som gör lyssningstester för att subjektivt utvärdera störning från trafik, installationer, samtal i angränsande rum och stegljud. Det finns dock alltid en osäkerhet vid subjektiva utvärderingar.

Här nedan beskrivs kriterierna för respektive miljöklass för de två olika klassningsmetoderna.

Underlag baserat på ljudklassning

De lokaler som bedöms som sämst för respektive parameter väljas ut och ljudmäts för respektive parameter. De utvalda lokalernas totala area skall motsvara minst 20% av ytan på ett typiskt våningsplan. Betyget för byggnadens ljudmiljö blir ett betyg högre än sämsta betyget för ett enskilt rum om minst hälften av betygen för övriga utvalda rum ligger över det lägsta betyget. Annars blir betyget för byggnaden samma som för det sämsta rummet.

Brons

Silver

Guld

Minst ljudklass C på alla parametrarna i SS25268:2007.

Minst ljudklass C samt över 50% ljudklass B på parametrarna i SS25268:2007.

Minst ljudklass B på alla parametrar i SS25268:2007.

Underlag baserat på bedömning

De lokaler som bedöms som sämst ur ljudmiljösynpunkt väljas ut för bedömning. Lokalernas totala area ska utgöra minst 20% av ytan på ett typiskt våningsplan. Betyget för byggnadens ljudmiljö blir ett betyg högre än sämsta betyget för ett enskilt rum om minst hälften av betygen för övriga utvalda rum ligger över det lägsta betyget. Annars blir betyget detsamma som för det sämsta rummet.

Brons

Silver

Guld

Trafik

Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i rummet hörs trafikljud men man behöver inte höja rösten vid normalt samtal (stängda fönster).

Trafik

Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när det är tyst i rummet.

Trafik

SILVER +

Enkät som visar att minst 80% av brukarna är nöjda med ljudmiljön.

Installationsljud:

När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt om man lyssnar efter det. Lokaler: Man märker när ventilationen stängs av på kvällen.

Installationsljud:

När det är tyst i rummet hörs installationsljud mycket svagt om man lyssnar efter det. Lokaler: Man hör knappt att ventilationen stängs av på kvällen.

Installationsljud:

Enkät som visar att minst 80% av brukarna är nöjda med ljudmiljön.

 

Luft- och stegljud:

Svagt ljud hörs vid normal samtalston från angränsande rum men innehållet i samtalet går ej att uppfatta. Svagt ljud hörs från rummet ovanför vid flytt av möbler och från personer med hårda klackar.

 

Bedömningen skall inte gälla en speciell tidpunkt utan vara en helhetsbedömning. Bedömningen av ljud utifrån skall ske med stängda fönster om inte annat anges i klassningskriterierna. Med trafikljud avses såväl trafikbrus som passerande fordon i form av väg-, flyg- och/eller spårbundet trafik.